Årsmötesprotokoll 2019

FARSTA SCHACKKLUBB

Org.nr 802009-4739

Datum: 2019-05-15

Tid: 18:30-19:10

Plats: Swedenborgsgatan 24, 118 27 Stockholm

Närvarande: Ove Hartzell, Gunnar Hedin, Krister Lagerborg, Kevin Ong, Kezli Ong, Lars Salomonsson, Johnny Wieweg,

 1. Styrelseordförande Johnny Wieweg öppnade mötet.
 2. Dagordningen godkändes med ändringen att punkt 12 ändras till ”Val av styrelseledamöter”.
 3. Johnny Wieweg valdes till mötesordförande.
 4. Krister Lagerborg valdes till mötessekreterare.
 5. Kevin Ong och Lars Salomonsson valdes som justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst.
 7. Johnny Wieweg redogjorde för verksamhetsberättelsen och årsbokslutet för 2018. Inga synpunkter framkom utan dessa lades båda till handlingarna.
 8. Lars Salomonsson föredrog revisionsberättelsen, där revisorerna inte hade några anmärkningar utan rekommenderade ansvarsfrihet till styrelse. Därefter lades den till handlingarna.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.
 10. Inga motioner inkomna. Johnny Wieweg redogjorde för styrelsens proposition om nya medlemsavgifter. Det fanns ett skrivfel i den utskickade propositionen. De nya avgifterna är avsedda att gälla från 2020. Mötet beslöt att anta styrelsens proposition
 11. Val av ordförande:
  – Johnny Wieweg valdes som ordförande på ett år.
 12. Val av ledamöter:
  – Krister Lagerborg och Folke Göransson valdes som ledamöter på två år.
  – Ove Hartzell och Kezli Ong valdes som ledamöter på ett år.
 13. Val av revisor:
  – Lars Salomonsson omvaldes som revisor på två år.
  – Ingemar Delveborn har ett år kvar som revisor.
 14. Val av valberedning:
  – Kent Gramer och Gunnar Hedin valdes som valberedning på ett år med Kent som sammankallande.
 15. Övriga frågor:
  – Johnny meddelade att det framöver kommer att krävas utbildade domare även i allsvenska serien division ett.
 16. Mötesordförande Johnny Wieweg avslutade mötet.

Mötesordförande Mötessekreterare

___________________________ ___________________________

Johnny Wieweg Krister Lagerborg

Justeras av

___________________________ ___________________________

Kevin Ong  Lars Salomonsson

Bli först med att kommentera

Kommentera