Årsmötesprotokoll 2018

FARSTA SCHACKKLUBB

Org.nr 802009-4739

Årsmöte

Datum: 2018-05-15

Tid: 18:00-19:00

Plats: Swedenborgsgatan 24, 118 27 Stockholm

Närvarande: Kent Gramer, Gunnar Hedin, Johnny Wieweg, Krister Lagerborg, Kezli Ong

 1. Styrelseordförande Johnny Wieweg öppnade mötet.
 2. Dagordningen godkändes sedan punkt 15 strukits.
 3. Johnny Wieweg valdes till mötesordförande.
 4. Krister Lagerborg valdes till mötessekreterare.
 5. Kezli Ong och Kent Gramer valdes som justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst.
 7. Johnny Wieweg redogjorde för verksamhetsberättelsen för 2017 och Gunnar Hedin redogjorde för årets ekonomiska resultat. Inga synpunkter framkom utan dessa lades båda till handlingarna.
 8. Revisionsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.
 10. Johnny Wieweg redogjorde för styrelsens proposition om nya medlemsavgifter. Mötet beslöt att anta styrelsens proposition
 11. Val av ordförande:
  – Johnny Wieweg valdes som ordförande på ett år.
 12. Val av ledamöter:
  – Gunnar Hedin och Ove Hartzell omvaldes som ledamöter på ett år.
  – Krister Lagerborg och Kezli Ong har ett år kvar som ledamöter. 
 13. Val av revisor:
  – Ingemar Delveborn omvaldes som revisor på två år.
  – Lars Salomonsson har ett år kvar som revisor.
 14. Val av valberedning:
  – Kivan Kaivanipour och Kent Gramer valdes som valberedning på ett år.
 15. Övriga frågor:
  – Årsmötet diskuterade hur vi kan utveckla klubbens juniorverksamhet. 
 16. Mötesordförande Johnny Wieweg avslutade mötet.

Mötesordförande                           Mötessekreterare

_______________________________________________________

Johnny Wieweg                             Krister Lagerborg

Justeras av

_______________________________________________________

Kezli Ong                                        Kent Gramer

Bli först med att kommentera

Kommentera