Årsmötesprotokoll 2017

FARSTA SCHACKKLUBB

Org.nr 802009-4739

Årsmöte

Datum: 2017-05-18

Tid: 18:00-19:30

Plats: Swedenborgsgatan 24, 118 27 Stockholm

Närvarande: Kent Gramer, Gunnar Hedin, Niclas Hjelm, Johnny Wieweg, Ove Hartzell, Ingemar Delveborn, Kivan Kaivanipour, Krister Lagerborg, Peter Wisdahl, Kezli Ong

 1. Styrelseordförande Kent Gramer öppnade mötet.
 2. Dagordningen godkändes.
 3. Kent Gramer valdes till mötesordförande.
 4. Kivan Kaivanipour valdes till mötessekreterare.
 5. Niclas Hjelm och Johnny Wieweg valdes som justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst.
 7. Kent Gramer redogjorde för verksamhetsberättelsen 2016 och Gunnar Hedin redogjorde för årets ekonomiska resultat. Båda dessa godkändes och lades till handlingarna.
 8. Revisonsberättelsen föredrogs och lades till handlingarna.
 9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 10. Inga motioner.
 11. Val av ordförande:
 • Valberedningen föreslog Johnny Wieweg för nyval på ett år.
 • Johnny Wieweg valdes som ordförande på ett år.
 1. Val av ledamöter:
 • Valberedningen föreslog Krister Lagerborg och Kezli Ong för nyval på två år samt Ove Hartzell för nyval på ett år.
 • Krister Lagerborg och Kezli Ong valdes som ledamöter på två år och Ove Hartzell som ledamot på ett år. Gunnar Hedin sitter kvar som ledamot medan Kent Gramer, Kivan Kaivanipour och Jan Lundin avslutar sina respektive styrelseuppdrag.
 1. Val av revisor:
 • Valberedningen föreslog Lars Salomonsson för omval på två år.
 • Lars Salomonsson valdes som revisor på två år.
 1. Val av valberedning:
 • Kivan Kaivanipour och Kent Gramer valdes som valberedning på ett år.
 1. Årsmötet diskuterade klubbens framtid och konstaterade att det kommer att krävas någon form av regelbunden klubbaktivitet för att kunna locka nya medlemmar och för att på sikt kunna överleva som klubb. ”Hand & Brain”, snabbschack, Grand-Prix, föreläsningar, tidshandikapp och online-turneringar var ett par av de förslag som diskuterades. Niclas Hjelm anmälde sig frivilligt till ”programkommittén”.
 2. Inga övriga frågor.
 3. Mötesordförande Kent Gramer avslutade mötet.

Mötesordförande        Mötessekreterare

Kent Gramer                Kivan Kaivanipour

Justeras av

Niclas Hjelm               Johnny Wieweg

Bli först med att kommentera

Kommentera