Stadgar Farsta Schackklubb

S T A D G A R

Farsta Schackklubb

Stiftad den 11 december 1952

Namn och ändamål

§ 1

Farsta schackklubb är en ideell förening som är ansluten till Stockholms Schackförbund och Sveriges Schackförbund och således underordnad dessa förbunds stadgar. Styrelsen har säte i Stockholm.

Klubbens verksamhetsår är lika med kalenderåret.

§ 2

Klubbens ändamål är att samla schackintresserade och verka för ökad insikt och färdighet i schackspelet genom att bereda medlemmarna tillfälle till deltagande i tävlingar och andra evenemang såväl inom som utom klubben.

Medlemskap och registrering

§ 3

Medlemskap kan vinnas av envar som godkänner klubbens stadgar och erlägger föreskriven avgift. Registrerad medlem i klubben är medlem i Stockholms Schackförbund och Sveriges Schackförbund.

Årsmöte

§ 4

Årsmöte är klubbens högsta beslutande organ. Vid årsmötet beslutas endast i frågor som angivits i kallelsen. Kallelse skickas ut senast tre veckor före mötesdagen. Verksamhetsberättelse, bokslut och revisorernas berättelse samt förslag och motioner från styrelsen och enskilda medlemmar skall tillställas medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

Ordinarie årsmöte hålls före utgången av maj månad efter verksamhetsåret. Extra årsmöte sammankallas inom en månad från det att minst en tredjedel av klubbens medlemmar så krävt eller när styrelsen anser det vara nödvändigt.

Vid årsmötet väljs ordförande, övriga ledamöter i styrelsen, revisorer och valberedning. Samtliga medlemmar har närvarorätt och yttranderätt. Medlem som fyllt 15 år har rösträtt. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet utom när annat stadgas. Vid lika röstetal skiljer lotten. Alla medlemmar har motions- och förslagsrätt till årsmötet. Sådan fråga skall inges till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§5

Vid årsmötet skall i vart fall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av justerare tillika rösträknare

4. Styrelsens verksamhetsberättelse

5. Revisorernas berättelse

6. Styrelsens ansvarsfrihet

7. Motioner

8. Val av

– ordförande på ett år

– styrelseledamöter och revisorer på två år

§ 6

Beviljas inte styrelsen ansvarsfrihet avgår hela styrelsen.

Styrelse

§ 7

Klubbens angelägenheter handläggs av en styrelse som består av ordförande och det antal ledamöter som fastställs av klubbens årsmöte. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och andra funktionärer samt den eller de personer som skall teckna klubbens firma.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse och bokslut. Verksamhetsberättelsen och bokslut med resultat- och balansräkning skall vara tillgängliga för revisorerna senast en månad före årsmötet. Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för klubbens förvaltning.

Revisorer

§ 8

Revisorerna går igenom klubbens verksamhet inklusive den ekonomiska hanteringen. Revisorerna avger före årsmötet revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.

Valberedning

§ 9

Valberedningen föreslår årsmötet kandidater till styrelsen.

Särskilda bestämmelser

§ 10

Styrelsen kan varna, avstänga eller utesluta medlem som bryter mot beslut som fattats i stadgeenlig ordning eller på annat sätt agerar till skada för klubben. Medlem kan avstängas från deltagande i klubbens verksamhet för viss tid, dock högst ett år. Uteslutning föregås alltid av skriftlig varning.

Medlem som avstängts eller uteslutits kan vid nästa årsmöte överklaga styrelsens beslut.

Stadgeändring och upplösning

§ 11

För ändring av dessa stadgar krävs beslut vid ordinarie årsmöte med minst 2/3 röstövervikt.

§ 12

Klubben får inte upplösas, så länge minst fem medlemmar vill fortsätta verksamheten. Beslut om upplösning får bara ske på ordinarie årsmöte. Om beslut om upplösning träffas skall klubbens samtliga tillgångar deponeras hos distriktsförbundet för att, vid tidpunkt och på sätt detta finner lämpligt, användas till att främja intresset för schackspelet inom i första hand Farsta.

____________

Stadgarna antagna vid årsmöte och extra årsmöte 1998.

Bli först med att kommentera

Kommentera